§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca/ Dostawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Splecione Oczka – Honorata Schewe.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://splecioneoczka.pl/.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (e-booki, publikacje elektroniczne).
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy 18-400 Łomża; Księżnej Anny 29
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: splecioneoczka@splecioneoczka.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 791212629
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 77 2490 1044 0000 4200 8364 3781.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, nie są niezbędne:
a. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
b. włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie ocenić, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie swoich danych.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzającego e-maila po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta niniejszego regulaminu.

  § 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
   a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
   b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
   c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Łomża; ul. Księżnej Anny29.
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   a. Płatność przy odbiorze
   b. Płatność za pobraniem
   c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy – 77 2490 1044 0000 4200 8364 3781.
  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

  § 9
  Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
   c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  5. A W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
   B W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
  6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
   a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
  9. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
  10. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  11. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  12. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  13. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

  § 10

  Treści cyfrowe dostępne w sklepie

  1. W Sklepie dostępne są m.in. następujące Treści cyfrowe i/ lub Usługi cyfrowe:
   • Kursy rękodzielnicze online
   • E-booki
   • Klient może także zamówić indywidualnie Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie a dotyczących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
  2. Specyfika Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisie w Sklepie. Sprzedawca informuje także o tym, czy konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Klient w przypadku dokonania Zamówienia takich Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej zgadza się na brak tej konkretnej cechy.
  3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią.
  4. Sprzedawca umożliwia także korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Zaliczają się do nich bezpłatne e-booki, albo inne treści na blogu oznaczone jako nieodpłatne.
  5. Dostawca dostarcza Odbiorcy Towar cyfrowy poprzez przesłanie pod adres poczty elektronicznej podany przez Odbiorcę linka umożliwiającego pobranie Towaru cyfrowego i zapisanie go na urządzeniu Odbiorcy.
  6. Towar cyfrowy dostarczany jest Odbiorcy niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
  7. Dostawca informuje, a Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.
  8. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

  § 11
  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. Skutki odstąpienia od Umowy:
   a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
   f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  8. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
   h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

  § 12
  Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
   • świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią aprobatą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   • kiedy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na które Sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

  § 13
  Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych

  1. Postanowienia niniejszego § dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, a także Niezgodności Towaru cyfrowego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
  2. Dostarczana Klientowi przez Dostawcę Treść cyfrowa musi być zgodna z Umową dotyczącą jej dostarczania:
   • w chwili jej dostarczenia – w przypadku, gdy Treść cyfrowa dostarczana jest w sposób ciągły.
  3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność:
   • istniejącą w chwili dostarczenia Treści cyfrowej i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Treść cyfrowa dostarczana jest jednorazowo lub częściami;
   • ujawnioną w okresie dostarczania Treści cyfrowej – w przypadku, gdy Treść cyfrowa dostarczana jest w sposób ciągły.
  4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania.
  5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 3 pkt 1 Regulaminu.
  6. Reklamacja powinna zawierać:
   • imię i nazwisko Klienta;
   • adres poczty elektronicznej;
   • opis ujawnionej Niezgodności;
   • żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania.
  7. Dostawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Dostawcę nadmiernych kosztów.
  8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Dostawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
   • uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania;
   • odmawia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania z przyczyn wskazanych w pkt 7 powyżej;
   • odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
  9. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
  10. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca na własny koszt doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Treści cyfrowej oraz cel, w jakim jest ona wykorzystywana. Planowany termin doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania Dostawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
  11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Dostawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
   • doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
   • Dostawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania zgodnie z pkt. 10 powyżej;
   • Niezgodność występuje nadal, mimo że Dostawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania;
   • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danej Treści cyfrowej bez uprzedniego żądania od Dostawcy doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania;
   • z oświadczenia Dostawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Dostawca nie doprowadzi Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 3 pkt 2 Regulaminu.
  13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
   • imię i nazwisko Klienta;
   • adres poczty elektronicznej;
   • datę dostarczenia Treści cyfrowej;
   • opis ujawnionej Niezgodności;
   • wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
   • oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  14. Klient nie może złożyć Dostawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność Newslettera lub Towaru cyfrowego dostarczonego nieodpłatnie.
  15. Dostawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową dotyczącą jej dostarczania, nawet jeżeli Klient korzystał z tej Treści cyfrowej przed odstąpieniem od Umowy dotyczącej jej dostarczania.
  16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnego z Umową dotyczącą jej dostarczania pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową dotyczącą jej dostarczania.
  17. Dostawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Treści cyfrowej jedynie w części odpowiadającej części Treści cyfrowej niezgodnej z Umową dotyczącą jej dostarczania oraz części Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy dotyczącej jej dostarczania.
  18. Dostawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie albo prawa odstąpienia od Umowy, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  19. Klient nie może odstąpić od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
  20. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
  21. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania jej osobom trzecim.

  § 14
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  § 15
  Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  § 16
  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.