Na początku – cieszę się, że odwiedziłeś moją stronę www.splecioneoczka.pl .
Chcę podkreślić, że Twoje dane są z tu bezpieczne. Zapewniam poufność wszelkich przekazanych mi danych.

I Słownik pojęć
Wskazane niżej pojęcia mają następujące znaczenie w niniejszej Polityce prywatności:

 1. Administrator – Honorata Schewe
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Strona internetowa – niniejsza strona internetowa.

II Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Honorata Schewe.
Możecie się Państwo ze mną kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, za pośrednictwem:

 1. wiadomości e-mail, wysłanej na adres: splecioneoczka@splecioneoczka.pl
 2. telefonicznie pod numerem +48 791 212 629.

III Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Zakres, cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od sposobu korzystania ze Strony internetowej lub celu w jakim dane osobowe są przetwarzane. Poniżej przedstawiamy podstawowe cele, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. W przypadku innego uzyskania lub przetwarzania Państwa danych osobowych, zostaniecie Państwo o tym odpowiednio poinformowani.

 1. W związku z korzystaniem ze Strony internetowej
  W związku z korzystaniem ze Strony internetowej nastąpi zbieranie plików cookie, w celu dostosowania zawartości Strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo ze Strony internetowej, utrzymania Państwa sesji po zalogowaniu, dostarczenia ukierunkowanych reklam.
  Za pośrednictwem Strony internetowej przechowujemy również zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę internetową. Więcej informacji o danych przetwarzanych przez Stronę internetową znajdziecie Państwo w Polityce Cookie.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tym związanych. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, w przypadku złożenia sprzeciwu w zakresie wykorzystywania Państwa danych osobowych we wskazanym celu.
  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora
 2. W celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy:
  W związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą usług i produktów, nastąpi zbieranie danych niezbędnych do przygotowania oferty oraz dalszych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy, w tym zapewnienia odpowiedniej wysokiej jakości naszych Usług i produktów.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. W celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą:
  W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych, w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Dotyczy to w szczególności realizacji zamówień, jak również obowiązków wobec Państwa, które mogą wynikać z odpowiedzialności za nasze usługi i produkty.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tym związanych.
  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów:
  Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w zakresie niezbędnym do obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.

IV Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w związku z realizacją celów przetwarzania danych, o jakich mowa powyżej. Przekazanie Państwa danych nastąpi zachowaniem wymogów poufności Państwa danych oraz w sposób realizujący obowiązki RODO i nasze standardy dotyczące ochrony danych osobowych.
Odbiorcami danych są:

 1. podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności w obszarze windykacyjnym, marketingowym, jak również w zakresie związanym z tworzeniem, świadczeniem i dostawą naszych usługi i produktów,
 2. kurierzy i podmioty świadczące usługi pocztowe, w zakresie niezbędnym do dostawy korespondencji lub paczek,
 3. organy administracji publicznej, w zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa.

V Uprawnienia osób których dane przetwarzamy
Poniżej przedstawiamy uprawnienia jakie Państwu przysługują, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać kontaktując się z nami pisemnie, na wskazany wyżej adres siedziby Administratora lub e-mailem.

 1. Prawo do informacji oraz prawo dostępu
  Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  a. cele przetwarzania;
  b. kategorie odnośnych danych osobowych;
  c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  d. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  e. informacje o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczącego oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Państwa danych, jeżeli takie następuje.
  Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania jednej, nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 15 RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody
  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę.
  W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w najkrótszym możliwym czasie. Państwa dane osobowe będą mogły być jednak przechowywane przez okres do 14 dni od dnia złożenia wniosku, z przyczyn technicznych i organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do ich usunięcia lub zanonimizowania.
 3. Prawdo do sprostowania danych
  Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, w zakresie zgodnym z ich przetwarzaniem.
  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 16 RODO.
 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. W takiej sytuacji usuniemy dane bez zbędnej zwłoki, jeżeli wystąpi jedna z następujących okoliczności:
  a. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b. cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać przez nas usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 17 RODO.
 5. Prawo do sprzeciwu
  Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które przetwarzamy z uwagi na swój prawnie uzasadniony interes.
  Jesteście Państwo również uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  W przypadku wniesienia sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będzie istniała ważna, prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 21 RODO.
 6. Prawo do przenoszenia danych
  Jesteście Państwo uprawnieni do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dany osobowych, które zostały nam przekazane, jak również żądania, aby dane te zostały przesłane innemu administratorowi.
  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 20 RODO.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jesteście Państwo uprawnieni wnieść skargę do organu nadzorczego, w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  W Polsce skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.
  Powyższe uprawnienia wynikają z przepisu art. 77 RODO.

VI Zautomatyzowane sposoby przetwarzania danych
Nie stosujemy zautomatyzowanych procesów przetwarzania danych osobowych i Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.

VII Odnośniki do innych stron
Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, cele i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem tych stron oraz za obowiązujące tam zasady zachowania prywatności. Rekomendujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności.